Експрес контрол ООД

Експрес контрол ООД

Експрес контрол ООД

Надзор, проектиране и узаконяване в строителството

 

УСЛУГИ:

“Експрес Контрол” ООД е  оправомощена да извършва строителен надзор в строителството, притежаваща лиценз № ЛК – 000362 от 12.05.2005г.,  издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройство.
Нашата мисия е да следим и защитаваме интересите на нашите клиенти и да гарантираме качественото изпълнение на строително-монтажните работи, спазването на всички законови и технически изисквания в процеса на строителството.
Строителния надзор гарантира качествено изпълнение и максимална удовлетвореност на клиента от крайния продукт и безпроблемно въвеждане на обекта в експлоатация от документална гледна точка.

 •  Упражняваме строителен надзор като следим за законосъобразно започване, изпълнение и приключване на строежа;
 •  Осъществяваме контрол, относно пълнотата и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, съгласно чл.168, ал.2 от ЗУТ;
 •  Следим за коректно изпълнение на строежа съобразно одобрения инвестиционен проект и съществените изискванията към строежите по чл.169, ал.1, 2, 3 от ЗУТ;
 •  контрол по спазване на условията за безопасност на труда, съгласно проекта за организация на строителството;
 •   опазване на околната среда по време на изпълнението на строежа;
 •   качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност;
 •   недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
 •  правилно изпълнение на строително – монтажни работи;
 •  Откриване на строителна площадка Акт 2А и заверка на Заповедна книга;
 •  Фирмата отговаря за годността на строежите за въвеждането им в експлоатация, съгласно Наредба №2/31.07.2003г.,  за въвеждане в експлоатация на строежи на територията на Република България и за минималните гаранционни срокове за изпълнените строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
 •  Представлява възложителя по време на строителството, ако е упълномощен за това;
 •  След завършване на сградата на груб строеж заверка на Акт 14;
 •  изготвяне на технически паспорт на сградата;
 •  След завършване на строежа, съставяме констативен акт по чл. 176 от  ЗУТ (Акт 15);
 •  Изготвяме технически паспорт на строежа, съгласно чл. 176б от ЗУТ и НАредба №5/2006г. за техническите паспорти на строежите, издадена от МРРБ;
 •  Изготвяме окончателен доклад до ДНСК, РДНСК  или Общината чл. 177 ЗУТ (Акт 16);
 •  Осъществяваме необходимите контакти за съставяне акт обр.  16;
 •  Подпомагаме дейността на приемателната комисия за издаване Разрешение за ползване или Удостоверение за въвеждане в експлоатация.

Изготвя оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите, на основание чл.166, ал.1, т.1, чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ.
Процесът на строителството започва с предпроектно проучване, изготвяне на проектна документация, надзор в проектирането и последващото съгласуване на проектите със съответните контролни органи.
Първоначално екипът на “Експрес Контрол” ООД извършва оценка на съответствието на инвестиционните проекти, съгл. чл.142, ал.1, 2, 4 и 5 от ЗУТ. Нашите специалисти по всички необходими специалности се събират, преглеждат проекта  и дават своите становища относно:

 •  законността на заварените строежи в имота;
 •  законосъобразността на издадената скица (виза за проектиране) с указан начин на застрояване, издадена в съответствие с влязъл в сила подробен градоустройствен план ;
 •  съгласуваността на пред проектни проучвания или идеен проект;
 •  спазването на изискванията на действащите нормативни актове за проучване и проектиране и БДС и Еврокодовете, към момента на изработване на проекта ;
 •  Пълнота и структурно съответствие на инженерните и други изчисления съобразно нормативните изисквания, а когато изчисленията са извършени с помощта на софтуерен продукт – пълни входно-изходни данни, както и данни за фирмата изработила лицензирания софтуерен продукт
 •  спазване на изисквания за безопасност на проекта, които включват: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, опазване на околната среда, топлосъхранение и икономия на енергия, безопасност на труда по време на строителството чрез работен проект за изпълнение на строителството ;
 •  съгласуваността на проекта с всички специализирани контролни органи и експлоатационни предприятия в зависимост от вида на строежа ;
 •  съгласуваността между отделните части на проекта ;
 •  проверка на правилно проектиране на инсталации и инженерни системи ;
 •  проверка на пълнота на проектната документация;
 •  проверка на издадените предварителни договори за присъединяване от експлоатационните дружества

При желание от страна на Възложителя, екипът на “Експрес Контрол” ООД може да извърши и следните други услуги:

 1. Прединвестиционни проучвания;
 2. Консултации в предпроектна и проектна фаза
 3. Съгласуване на инвестиционния проект с експлоатационните дружества
 4. Представлява Възложителя пред държавните и общински органи